Geldig van en laatst geüpdatet op 1 mei 2020

Met onderstaand privacy- en cookiebeleid wil Quintar Music & Marketing inzicht geven hoe het met jouw gegevens omgaat en hoe zij deze zal gebruiken. Mocht je naar aanleiding van dit privacy- en cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact op via info@quintar.nl.

Definities

In dit Privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen of definities gebruikt: a.) Privacy- en cookiebeleid: de op deze pagina beschreven onderwerpen, thema’s en voorwaarden van de handelswijze van Quintar Music & Marketing op de websites. b.) Dienstverlening: de diensten die Quintar Music & Marketing aanbiedt. Denk aan de websites en mailings. c.) Persoonsgegevens: elke vorm van informatie waarmee Quintar Music & Marketing jou direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres. d.) Verwerking (Verwerken, Verwerkt): al het gebruik van jouw Persoonsgegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Quintar Music & Marketing verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website van Quintar Music & Marketing. e.) Account: je persoonlijke registratie via de bovenstaande websites of apps van Quintar Music & Marketing waarmee jij toegang tot de Dienstverlening krijgt. f.) Apparaten: de verschillende apparaten, zoals PC’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening. g.) Content: tekst, informatie en audiovisueel materiaal die Quintar Music & Marketing als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt. h.) Quintar Music & Marketing is de verantwoordelijke entiteit voor de Verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Quintar Music & Marketing van jou?

Quintar Music & Marketing verwerkt de volgende Persoonsgegevens van jou, voor de doeleinden die later in dit privacy- en cookiebeleid zijn toegelicht:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Voorkeuren en eventueel geolocatie

  Het is niet vanzelfsprekend dat Quintar Music & Marketing alle hierboven genoemde gegevens van jou gebruikt. Dit hangt af van doeleinden zoals die verder in onderstaand privacy- en cookiebeleid worden beschreven.

Voor welke doelen verwerkt Quintar Music & Marketing jouw persoonsgegevens?

Quintar Music & Marketing verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a.) Om de Dienstverlening te kunnen bieden: Quintar Music & Marketing gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content. Gegevens die bij registratie of gebruik van een Account worden opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kunnen worden gebruikt om na te gaan of je voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld (wijzigingen in) de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails). b.) Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die tijdens de registratie of gebruik van de Dienstverlening worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en de betaling voor de Dienstverlening. c.) Voor toezending van nieuwsbrieven en acties: Quintar Music & Marketing kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, zogenaamde push-berichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om jou op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Je kan je hiervoor op elk gewenst moment voor afmelden. d.) Om misbruik tegen te gaan: Quintar Music & Marketing Verwerkt jouw Persoonsgegevens en je gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen. e.) Naleving wet- en regelgeving: Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Quintar Music & Marketing rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. f.) Profiel opbouwen: Quintar Music & Marketing streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Om dit te kunnen doen, houdt Quintar Music & Marketing een profiel bij op basis van je gebruik van de Dienstverlening om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Bijvoorbeeld doordat Quintar Music & Marketing bijhoudt welke Content je opvraagt of welke aankopen (zoals tickets, consumpties, merchandise of reispakket) je doet. Of doordat Quintar Music & Marketing je locatiegegevens (na uitdrukkelijke toestemming) gebruikt. Op basis van deze interesses kan Quintar Music & Marketing dan de Content, inclusief advertenties op Quintar Music & Marketing websites en apps, (laten) aanpassen. Quintar Music & Marketing kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. Quintar Music & Marketing is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. Quintar Music & Marketing deelt met de adverteerders enkel de beschrijvende informatie (voorbeeld, maar niet beperkt tot: vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar), zodat advertenties aansluiten bij de interesses. g.) Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: Quintar Music & Marketing gebruikt jouw gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers je de Content opvraagt. h.) Voor marktonderzoek: Quintar Music & Marketing kan contact opnemen met jou en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Quintar Music & Marketing kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan jou en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien daarvoor eerst toestemming is gegeven.

Op basis van welke grondslag verwerkt Quintar Music & Marketing jouw persoonsgegevens?

Quintar Music & Marketing Verwerkt jouw Persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om haar Dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat Quintar Music & Marketing jou hiermee toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zijn dat Quintar Music & Marketing jouw Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Quintar Music & Marketing kan de gegevens ook Verwerken omdat zij hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zal Quintar Music & Marketing altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Tot slot kan Quintar Music & Marketing Persoonsgegevens Verwerken op basis van je toestemming. Quintar Music & Marketing vraagt bijvoorbeeld jouw toestemming voordat ze tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat ze je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

Hoe verkrijgt Quintar Music & Marketing jouw persoonsgegevens?

Quintar Music & Marketing verkrijgt jouw Persoonsgegevens op de volgende manieren: a.) Direct van jou zelf: bijvoorbeeld als jij een Account aanmaakt, als jij jezelf opgeeft voor een speciale actie of promotie, als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als Quintar Music & Marketing jou de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op hun websites of apps). b.) Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening: jij hebt met jouw Account toegang tot de Dienstverlening. Daarnaast kan Quintar Music & Marketing de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder Account. Als jij daarvoor toestemming geeft, kan Quintar Music & Marketing in het kader van de Dienstverlening de unieke kenmerken van het gebruikte Apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het Account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee jij toegang hebt tot de Dienstverlening, kan Quintar Music & Marketing bijhouden welk gebruik jij maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele Apparaten, wordt in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat doorgegeven aan Quintar Music & Marketing. Voorafgaand aan installatie van een app op een mobiel Apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan jou gevraagd om jouw locatiegegevens vast te mogen leggen en te mogen gebruiken. Quintar Music & Marketing maakt daarnaast gebruik van cookies (zie onderstaand in dit privacy- en cookiebeleid) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening. c.) Van derden: als jij of een andere bezoeker van een website of app bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in de Dienstverlening, kan Quintar Music & Marketing bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals – maar niet beperkt tot – Facebook en Twitter. Quintar Music & Marketing kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. Quintar Music & Marketing maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en haar websites en apps in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een leverancier die het voor Quintar Music & Marketing inzichtelijk maakt hoe jij een Quintar Music & Marketing website bekijkt (waar klik je op en hoe vaak). Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van jou voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Voorbeelden zijn, maar niet beperkt tot, iDeal en PayPal die de betalingstransacties verzorgt tussen jou en diensten en producten die Quintar Music & Marketing aanbiedt.

Met wie deelt Quintar Music & Marketing jouw persoonsgegevens?

a.) Binnen de organisatie van Quintar Music & Marketing: de verzamelde Persoonsgegevens worden door Quintar Music & Marketing mede Verwerkt voor de aan Quintar Music & Marketing gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy- en cookie beleid worden beschreven. b.) Met (andere) leveranciers van Quintar Music & Marketing: Quintar Music & Marketing kan jouw Persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenter, incassobureau, marktonderzoeksbureau, eventpartners of de partij die in opdracht van Quintar Music & Marketing betrokken is bij de technische realisatie van een website of app). Waar mogelijk verplicht Quintar Music & Marketing deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat Quintar Music & Marketing het doel en middelen voor deze Verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens de instructies en (beveiliging)standaarden van Quintar Music & Marketing met jouw gegevens mag omgaan. De voorwaarden legt Quintar Music & Marketing met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Als derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft Quintar Music & Marketing met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluit Quintar Music & Marketing een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluit Quintar Music & Marketing ook het modelcontract af of laat Quintar Music & Marketing dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild. c.) Met andere partners van Quintar Music & Marketing: in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan Quintar Music & Marketing voor marketingdoeleinden Persoonsgegevens verstrekken aan andere door Quintar Music & Marketing geselecteerde partners. Daarvoor zal Quintar Music & Marketing eerst afzonderlijk toestemming aan je vragen. d.) Met de autoriteiten en anderen: In uitzonderlijke gevallen kan Quintar Music & Marketing Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als Quintar Music & Marketing daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Hoe lang bewaart Quintar Music & Marketing jouw persoonsgegevens?

Quintar Music & Marketing bewaart jouw Persoonsgegevens zolang noodzakelijk is. Quintar Music & Marketing bewaart jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van de Dienstverlening en bij inactiviteit een periode van 3 (drie) jaar erna. Dit doet Quintar Music & Marketing zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van de Dienstverlening. Ben je een lange periode inactief (langer dan 3 (drie) jaar), dan zal Quintar Music & Marketing jouw gegevens mogen verwijderen. Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat Quintar Music & Marketing bepaalde gegevens nog langer moet bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 (zeven) jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Hoe beveiligt Quintar Music & Marketing jouw persoonsgegevens?

Quintar Music & Marketing handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de Verwerking van jouw Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Als Quintar Music & Marketing derden inschakelt, dan legt zij deze een zelfde beveiligingsniveau op.

Wat zijn jouw rechten?

Personen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Jij kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de Persoonsgegevens die door Quintar Music & Marketing Verwerkt worden en deze desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Quintar Music & Marketing via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of jouw gegevens (laten) verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Tot slot wijst Quintar Music & Marketing je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Quintar Music & Marketing probeert ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Ook kun je voor het uitoefenen van deze rechten contact opnemen via het e-mailadres info@quintar.nl Quintar Music & Marketing zal binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites of apps kunnen worden geplaatst op jouw Apparaten. Zo kan je bijvoorbeeld bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op jouw Account. Ook van andere bezoekers van de websites van Quintar Music & Marketing (die niet zijn ingelogd met een Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als jij je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover Quintar Music & Marketing met behulp van cookies Persoonsgegevens verzamelt, worden die Verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy- en cookie beleid. Voordat Quintar Music & Marketing niet-functionele cookies plaatst, informeert Quintar Music & Marketing je hierover en vraagt het jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Quintar Music & Marketing plaatst zelf cookies om jou bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat je opnieuw moet inloggen met je Account. Quintar Music & Marketing kan ook cookies plaatsen voor het maken van profielen. Quintar Music & Marketing kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door Quintar Music & Marketing als je als bezoeker doorklikt naar websites van derden waar Quintar Music & Marketing advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt Quintar Music & Marketing gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen voor Quintar Music & Marketing ook cookies op jouw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe je de Dienstverlening gebruikt. Bijvoorbeeld Google Analytics. Cookies van derde partijen worden door derde partijen op jouw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van Quintar Music & Marketing. Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking cookies” achter op je Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat jouw surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die je bezoekt. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Twitter kunnen cookies plaatsen via de websites van Quintar Music & Marketing. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van Quintar Music & Marketing kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Onderstaand laat een overzicht zien van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites of apps van Quintar Music & Marketing:

 • Cookie consent (voor het opslaan van de cookie voorkeuren);
 • Google Tag manager (analyse pixel die wordt gebruikt voor verbetering van de website en apps);
 • Google Analytics (analyse pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)
 • GA Audience (analyse pixel die wordt gebruikt voor het beter inzichtelijk maken van de doelgroep);
 • Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook)

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van Quintar Music & Marketing en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan het privacy- en cookiebeleid van deze partijen die zij publiceren op hun websites of apps. Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help-functie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. Een bezoeker van de website of een gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, moet deze instellingen zelf wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat je geen gebruik kan maken van (alle mogelijkheden van) de Dienstverlening.

Maakt Quintar Music & Marketing aanpassingen van het privacy- en cookiebeleid?

Het kan zijn dat Quintar Music & Marketing in de toekomst besluit tot een (eenzijdig) aanpassing van dit privacy- en cookiebeleid. Quintar Music & Marketing raadt dan ook aan om regelmatig dit privacy- en cookiebeleid op wijzigingen te controleren. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan zal Quintar Music & Marketing jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy- en cookiebeleid. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiebeleid kan altijd op de betreffende Quintar Music & Marketing websites of apps worden geraadpleegd.